ATT BO I EN VILLA PÅ VATTEN

Lanseringen av AquaVilla år 2000 gav sjönära boende en helt ny innebörd. En sjötomt på land omdefinierades till en sjötomt på vattnet. Idag finns redan AquaVillor på flera platser i Sverige och just nu pågår försäljning och produktion av 14 st ”Sjövillor” som kommer att ligga i Svindersviken i Nacka. Ytterligare 25 villor är planerade för produktion och permanent förankring i Skeppsbrostaden i centrala Västervik.

Aqua Floating Group AB är idag ett världsledande företag när det gäller planering och utveckling av marina samhällen både i Sverige och utomlands. Agentavtal är tecknade med företag som representerar Aqua Floating Group AB i Baltikum, Finland Spanien och Norge. Ett modernt marint samhälle bygger på precis samma förutsättningar som boende på landbacken – tillgängligt, funktionshinderanpassat, bekvämt och säkert.

På platser där det råder brist på markyta för parkering kan vi till och med placera en AquaParkingkassun = ett flytande parkeringsgarage där plan 0 har plats för 40 bilar, plan 1 för 25 bilar varav 3 handikapplatser, totalt 65 p-platser. Vi kan även bygga en kassun med plan 0,1 för ytterligare 40 bilar, vilket innebär att det flytande parkeringsgaraget kan ta emot 105 bilar totalt.

AquaParking – i garage
AquaParking – på däck

En stor skillnad mellan samhällen på land och vatten är att det marina samhället inte lämnar några djupa spår eller sår efter sig om man i en framtid skulle ha behov av en stadsplaneringsförändring.

AquaVillor kan placeras i antingen 90 eller 45 graders vinkel mot Aqua­pirerna. AquaVillor och fritidsbåthamn kan lätt integreras. Finns inte möjlighet till parkering på land kan vi bygga en Aquaparking­kassun. AquaVillor kan hjälpa till att öka exploateringsgrader på land och vatten. AquaVillorna tillsammans med patenterade AquaDockingBuffert gör att Aqua­Villorna och pirerna ligger helt stilla.

MARINA SAMHÄLLEN MED HÖGSTA KOMFORT OCH TILLGÄNGLIGHET

För att bygga ett fungerande marint samhälle krävs en komfort och till­gänglighet som är jämförbar med ett villaområde på landbacken. För att åstadkomma detta har vi tagit fram Aquapiren och AquaDockingBuffert. Konstruktionerna är resultatet av sju års utvecklingsarbete.

AQUAPIREN

Aquapirerna har en bredd av 7-18 meter för att få stabilitet och bärkraft. Detta medför bl.a. att utryckningsfordon kan köra ut på piren. Pirerna förses med ett förrådsutrymme på däck där man kan förvara exempelvis cyklar. Via en trappa når man ett oinrett förrådsutrymme inuti piren med en fri höjd av 2,75 m. Med en AquaVilla moterad i 45 graders vinkel blir utrymmet i piren ca 110 kvm och vid 90 graders vinkel blir motsvarande yta ca 45 kvm. Utrymmet kan användas som förråd, studio, gym etc.

AQUA DOCKINGBUFFERT

Aqua DockingBuffert är ett patenterat kopplingssystem, som enklast kan liknas med ett gångjärn mellan pir till pir och pir till villa. Kopplingssystemet gör att AquaVillan ihop-dockad med Aquapiren kommer att bli i det närmaste helt stum, d.v.s. den kommer inte att rulla eller gunga även med vindhastigheter över 32 m/s (förutsatt en placering inom ett område där våghöjden inte överstiger ca 60 cm). Infästningarna i AquaVillornas kassuner/pontoner och Aquapirerna har en beräknad livslängd på minst 100 år. Kopplingen är tyst och utbytbar på ett enkelt sett. En marin revolution helt enkelt.

Faktablad Aqua DockingBuffert och AquaPir
Teknisk information Aqua DockingBuffert och AquaPir

SVERIGE HAR TIOTUSENTALS OUTNYTTJADE ”SJÖTOMTER”

Potentialen för att producera bostadshus för ett liv på vattnet är oerhört stor. Låt oss börja med ett räkneexempel där vi helt enkelt citerar ägaren till Äleby Herrgård, Johan Högfeldt; ”Om man gav varje svensk medborgare, ca 10 miljoner personer, en vattentomt i Småland så skulle detta endast ta ca 17 % av Smålands kustvatten och övrig kust i Sverige skulle därmed inte vara ianspråktagen”. Vi talar här om vattentomter där villorna är förankrade vid pirer och därmed inte stänger av möjligheten för allmänheten att utnyttja stranden.

Ett flytande samhälle inkräktar inte på strandskyddet och står därmed inte i strid med detta, så länge som det inte skapas ett så kallat ”Gated Community”. Ett flytande samhälle ger istället allmänheten fri tillgång till vattnet och vattenspegeln. Det skapar dessutom en möjlighet för alla att komma ut på vattnet och fritt vandra på de flytande pirerna. Det handlar dessutom om tomter som inte kräver sprängning, grävning eller schaktning, d.v.s. minimal miljöpåverkan. Och till skillnad mot villor byggda på traditionella strandtomter, kan placeringen av en villa på vattnet anpassas för att möta framtida stigande havsnivåer. Med andra ord, i Sverige finns det mer än 840 mil kust­remsa från Haparanda i norr till Svinesund på Västkusten, det finns dessutom mer än 50 000 öar och lika många insjöar, en oerhörd potential för genuint marint boende. Ett marint samhälle ger dessutom 4-5 gånger så stora intäkter som en fritidsbåthamn alternativt en marina, räknat på samma vattenområde. Sitter ditt företag eller din släkt kanske på en okänd skatt i form av en ”riktig” sjötomt kan vi hjälpa er hela vägen till färdig marint boende eller till ett nytt marint samhälle.

VI HJÄLPER ER HELA VÄGEN TILL FÄRDIGT MARINT BOENDE

Vill ni ha professionell och erfaren hjälp med att ta en ”riktig” sjötomt hela vägen till färdig marint boende eller till ett nytt marint samhälle. Då kan vi bistå i hela den processen, steg för steg, till färdigt projekt:

 • Kontakt mellan Aqua Floating Group AB och ägare/förvaltare av vatten­området.
 • Upprättande av investeringskalkyl.
 • Tecknande av samarbetsavtal efter godkännande av investeringskalkyl. Aqua Floating AB erbjuder kompetens, tjänster och produkter.
 • Tillsammans med planarkitekt/er tas nya attraktiva hamn-layouter med Aquapirer och AquaVillor fram.
 • Uppvaktning av kommun och beskrivning av tankar och idéer.
 • Framtagning av startbesked för igångsättning av stadsplanläggning.

VI BISTÅR MED VÅR ERFARENHET GENOM HELA PROCESSEN

Vi har svaren på frågorna och lösningarna på problemen

 • Frågor och strandskydd
 • Frågor om detaljplaner
 • Upplåtelse och förvaltning
 • Juridiska frågor
 • Förslag på hamnlayout
 • Bygglovsärenden
 • Ägande och finansiering
 • Budgetering

ETABLERING, FÖRVALTNING, ÄGANDE OCH FINANSIERING

ETABLERING

AquaVilla-konceptet kan placeras i olika miljöer, både i de mest centrala delarna av en stad, utanför stadskärnan, eller i glesbygdsområden. Det är enklast att integrera AquaVilla-konceptet i områden som redan delvis är bebyggda och där det redan finns viss infrastruktur. AquaVilla-konceptet kan komplettera områden och bidra med förbättringar på olika sätt. Nedan anges tre olika typer av platser där etablering av AquaVillor är lämplig.

KOMPLETTA MARINOR OCH BÅTKLUBBAR

Inom marinor och båtklubbar finns redan viss infrastruktur. Vattenområdet är redan utnyttjat och med AquaVilla-konceptet förstärks ekonomin för marinan eller klubben. Det naturliga dygnet-runt-liv ett permanent boende medför förbättrar bevakning och säkerhet i hamnen.

NEDGÅNGNA OCH DÅLIGT UTNYTTJADE OMRÅDEN

Hamn-, kaj- och varvsområden är ofta områden som idag inte utnyttjas i samma utsträckning som de en gång planerades för. Den slitna och stela miljön upplevs som osäker och oattraktiv. Här kan AquaVilla-konceptet tillföra en rad positiva effekter, för att lyfta dessa miljöer.

KOMPLETTA SJÖNÄRA BOSTÄDER

Befintlig bebyggelse eller planerad bebyggelse kan kompletteras med AquaVilla Communities, vilket ger en speciell marin karaktär och attraktion till området. En exploatering av ett land­område i direkt anslutning till ett vattenområde kommer att få en väsentligt högre exploateringsgrad om man sam­tidigt exploaterar vattnet för boende. Samtidigt som attraktionen för bebyggelsen på land kommer att öka väsentligt, om man kan erbjuda båtplatser till spekulanter. Detta i sin tur innebär och garanterar mer intäkter för exploatören.

UPPLÅTELSEFORM OCH FÖRVALTNING

Upplåtelseform hänger nära samman med definitionen av produkten och vilken lagstiftning som kan tillämpas. Frågeställningar huruvida den enskilde äger sin AquaVilla och del i Aquapiren och hyr en plats för den, eller även äger vattenområdet regleras i detaljplaner.

ÄGANDERÄTT

Att fastighetsbilda tomter på vatten är fullt möjligt. En AquaVilla är så pass ordentligt förankrad i Aquapiren – för stadigvarande bruk – att avancerade utrustningar och bogseringsutrustning krävs för att förflytta denna, varvid det kan likställas med att flytta en vanlig villa på land. AquaVillan kan därmed utgöra fastighetstillbehör så som vid en traditionell villafastighet.

TOMTRÄTT

Resonemanget liknar det vid äganderätt och att upplåta en ”vattenfastighet” med tomträtt är fullt möjligt om kommunen är fastighetsägare. AquaVilla blir då tomträttstillbehör.

BOSTADSRÄTT

En bostadsrättsförening kan äga land- och vattenområde inklusive en Aquapir och ett antal AquaVillor. Till respektive medlem upplåts sedan en AquaVilla med del i Aquapiren med bostadsrätt.

HYRA

Ett företag kan äga land- och vattenområde inklusive Aquapirer och AquaVillor och sedan upplåta AquaVillorna och Aquapirerna med hyresrätt.

ARRENDE

Av de fyra sorters arrenden som finns, är två möjliga för AquaVilla-konceptet varvid vattenområdet skulle kunna arrenderas. Det är bostadsarrende och lägenhetsarrende, som skulle kunna tillämpas.

FÖRVALTNING

Gemensamma anläggningar i anslutning till AquaVilla Communities kan omfatta anslutningsvägar, parkeringsytor, garage, förråd, ledningar för VA, el och telefoni, sophantering, större tvättstuga med mera. Beroende på upplåtelseform hanteras och förvaltas dessa på olika sätt. Gemensamhetsanläggning kan bildas liksom servitut eller förvaltning inom ramen för en bostadsrättsförening.

ÄGANDE OCH FINANSIERING

En AquaVilla anses som permanent etablerad vid sin bryggplats, men är möjlig att flytta via bogsering.

VÅRA PATENT OCH KONSTRUKTIONER

Idéerna som ligger till grund för AquaVillorna och ett permanent boende på vattnet har utvecklats av Richard Bergström. Tillsammans med ett kunnigt och sammansvetsat team har han kontinuerligt vidareutvecklat AquaVillans konstruktion och hela den infrastruktur som krävs för bekväma och trygga marina samhällen. Här nedan kan du läsa mer om några av de viktigaste patent och konstruktioner som ligger bakom framgången med konceptet AquaVilla.

CASABONA – ETT UNIKT STOMSYSTEM FÖR HUS PÅ LAND SAMT PÅ VATTNET

Alla våra villor för placering på vattnet byggs med stomsystemet Casabona. Ett patenterat system som kort innebär att man integrerar en Casabona Z-profil med hård isolering och får genom detta en bärande och energieffektiv husstomme.

Den kan användas till byggnader med en höjd av hela fyra våningar. Väljer man PIR, EPS eller hård Mineralull som isolering får man en oorganisk konstruktion, som gör att stommen inte suger åt sig fukt.

Casabona stomsystem är ca 30 procent lättare än en traditionell trästomme. Varje stålregel ”skräddarys” för sitt ändamål, vilket skapar en unik passform och en produktion utan spill.

Casabona systemet har använts från det att den första prototypen till AquaVillan byggdes 1999. Stomsystemet är med andra ord mycket väl utprovat och utvecklat och används även på land till byggnationer av husstommar, utfackningsväggar och takkonstruktioner. Direkt efter det att Aqua Floating Group AB förvärvat mark och fabriksbyggnaden på Lucerna år 2009, investerade bolaget i egna rullformningsmaskiner för tillverkning av Casabona profilerna. Därefter har Aqua Floating Group AB även investerat i håltagningsverktyg vid framtagning av profilerna. Sammanfogningen av profilerna görs med hjälp av Pop-nit i stället för självgängande skruvförband. Med förhålade profiler slipper man utmätning av profilerna, vilket ger en garanterad bättre precision, samtidigt som montagetiden minskar med ca 75-80 %. Förhålade profiler ger en väsentligt trevligare arbetsmiljö för montörerna, samtidigt som de minskar arbetsskador hos dessa.

Casabona handbok
Casabona faktablad
Casabona – nyttan med förhålade profiler
Casabona i ”Nyheter om Stålbyggnad”

VÅRA ENERGIBESPARANDE OCH SÄKERHETSSKAPANDE PATENT, AQUA ENERGY SYSTEM OCH AQUA SLIPFREE WALKING.

AquaEnergySystem – ett patenterat energisystem, som tillvaratar energin från det omkringliggande vattnet och värmer upp de flytande villorna och Aquapirerna. Oavsett temperatur i luften så blir aldrig vattnet kallare än +4 grader på några meters djup.

Enkelt beskrivet är det ett slangsystem som är ingjutet i bottenplattan på kassunen eller pontonen som fungerar som kollektor, d.v.s. uppsamlare av energi. Energin i vattnet tas tillvara och förs genom en värmepump som sedan levererar 65-70 procent av uppvärmningsbehovet för den flytande villan. Omvänt kan systemet sommartid användas för att ge svalka.

Kollektorfunktionen kan även användas i den flytande gatan – Aquapiren. Via patentet AquaSlipfreeWalking möjliggörs att energin från det omkringliggande vattnet pumpas via ingjutna slangar i betongdäcket så att gångytorna blir halkfria. Behovet av halkbekämpning och snöröjning minimeras och komforten ökar.
Alla våra AquaVillor är utvecklade och byggda med målsättningen att minimera åtgången av såväl el som färskvatten, utan att göra avkall på boendekomforten.

Faktablad Aqua EnergySystem
Faktablad Aqua SlipFreeWalking

SAMMANKOPPLINGSSYSTEMET AQUA DOCKING BUFFERT

AquaDockingBuffert är Aquavillas 4 patent som tidigare inledningsvis lite mer djupgående har beskrivits. En marin revolution helt enkelt.

Aquavilla erbjuder övriga tillverkare av flytande enheter lisens tillverkning av bolagets olika patent.

VÅRA VILLOR ÄR BYGGDA PÅ PONTONER ELLER KASSUNER

Pontonmodell, alla våningsplan ovanför vattenytan

Kassunmodell, möjlighet till ett extra våningsplan och förrådsutrymme i kassunen.

 1. Bottenplattorna är sammangjutna med den övriga betongkonstruktionen.
  Den höga vikten på bottenplattorna bidrar till ökad stabilitet av husen, detta genom att vikten är placerad där pontonerna eller kassunerna är som djupast, på samma sätt som kölen på en segelbåt
 2. Installationsutrymme på alla 4 sidor av kassunen med ståhöjd på 2 m. Utrymmet kan användas som kallförråd, exempelvis en vinkällare.
 3. Bottenplatta med ingjutna slangar som fungerar som en kollektor av energi till AquaEnergySystem. Systemet tillvaratar energin från det omkringliggande vattnet och värmer upp villorna och gör pirerna halkfria.PIRER OCH KOPPLINGAR SOM SKAPAR BEKVÄMA MARINA SAMHÄLLEN

 1. Aquapirerna har en bredd av 7-18 m, detta medför stabilitet och bärkraft.
 2. Med hjälp av Aqua DockingBuffert kan flera pirer kopplas samman till förlängda gator ut i vattnet. Aqua DockingBuffert kopplar även samman husen med pirerna och blir i det närmaste helt stum. De kommer inte att rulla eller gunga.
 3. Aqua SlipFreeWalking, som är ingjutet i Aquapiren, är ett energisnålt värmesystem som eliminerar halkrisken på bryggdäck, gångytor och körbanor.
 4. I piren finns ett generöst förrådsutrymme med en takhöjd på 2,75 m alternativt 2,2 m med isolering.

KONTAKTA OSS